22, నవంబర్ 2014, శనివారం

baadha-బాధ

అంతు దొరకని ఆవేదనలు...
పోల్చుకోలేని పరితపనలు...
నాలో .........
లయతప్పిన యదలయలు...
శృతిమించిన అపశ్రుతులు...
                   !!సురేష్!! !!సారిక!!


18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

prema-ప్రేమ

స్వరముగా చేరెను పెదవి అంచున.....

కలలా వాలెను కనుల చాటున..........   

ప్రేమై నిండెను గుండె లోతున............. మరువలేను మగువ నిన్ను మరు జన్మకైనా... 

వీడిపోను వరమా నిన్ను ఎన్ని జన్మలెత్తినా...
                                    

                                        !!సురేష్!! !!సారిక!!

6, నవంబర్ 2014, గురువారం

jevitham-జీవితం

బంధాలకు బందీ కాను

 ఆప్యాయతకు బానిస కాను 

 అనురాగపు అనాగరికుడిని 

ప్రేమెరుగుని పామరుడిని                                                     

                          !!సురేష్!!!!సారిక!!