12, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

జీవిత సత్యాన్ని వివరిస్తున్న ఒంటరితనం - Telugu Poetry

వెలుగుల అందాలు చూపుతున్న చిమ్మ చీకటి
రాగాల కమ్మధనం వినిపిస్తున్న కఠోర నిశ్యబ్ధం
జీవిత సత్యాన్ని వివరిస్తున్న ఒంటరితనం
@సురేష్ సారిక

1 కామెంట్‌: