స్నేహం

                     మరవలేని ...
               మరపురాని....
   

              మధురిమలను...
               మిగిల్చినధి...
                మన స్నేహం..........

             ఈ జన్మకి...
            మరు జన్మకి...
            జన్మ జన్మలకి...
            విడిపోనిధి ....
            మన స్నేహం............


      ఎప్పటికి వుక్కటిగా నీడై  నడవాలి నేస్తం ...
      ఒకరికి  ఒకరుగ తోడై మిగలాలి మిత్రం...

                                                    !!సారిక సురేష్!!

Post a comment

0 Comments