13, మే 2013, సోమవారం

baadha-బాధ

 హ్రుదయం విలయమైనది  

విలపించుట గగనమైనది

మౌనం వెంటాడుతున్న వేల...

మది స్పంధన ఉరుముతున్నది

1 కామెంట్‌: