prema-ప్రేమ

 ..... ప్రేమ -ప్రాణం .....  


ప్రేయసని మరవకురా 

మరచి .................

ప్రాణాన్ని విడవకురా మరచిన ప్రేమకు మరణము లేదురా 

ప్రేమను...................................

విడిచిన మనసుకి మరణమే తోడురా


                                                                  !!సురేష్!!

Post a comment

0 Comments