కవిత

నాకు తెలిసిన కళమిది

నేను రాసిన కావ్యమిది

సిరివెన్నల నాపై కురిసినది

వేటూరిగా నాలో పారినది

వారి జాడలో నడుచుట

నాకు దొరికిన వరమిది 

                                         !!సురేష్!!

Post a comment

0 Comments