వదలక నీ ఊపిరి సైతం నేనవుతా .. 

Post a comment

0 Comments