ఇది నీ కోసం రాసిన కవిత కాదు, నీ వల్ల రాసిన కవిత .


Post a comment

0 Comments