రెక్కలు నరికి ఆకాశంలో విసిరింది కాలం.

Post a comment

0 Comments