రెక్కలు నరికి ఆకాశంలో విసిరింది కాలం.

Comments

Popular posts from this blog

నా కథ – Part 1