నీ ప్రాణం ఆడుతున్నంత వరకే ఈ విశ్వపు మనుగడ - Telugu Poetry

నీ గుండె కదలిక వెంట
పరిగెడుతున్నది కాలం
నీ కంటి రెప్పల చప్పుడు విని
పొడుస్తున్నది పొద్దు
నీ ఊపిరి పోసుకుని
ఊరేగుతున్నది అనంతం
నీ ప్రాణం ఆడుతున్నంత వరకే
ఈ విశ్వపు మనుగడ
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments