చూసి జాలిపడుతున్నా...

చూస్తున్నా ఓ చిన్ని అణువులో అనంతాన్ని
నేనింతే అని చిదిగిపోతున్న అనంతాన్ని
అద్భుతాలు చెయ్యగలిగిన అద్భుతాన్ని
అల్ప సుఖాలకు అలవాటు పడిన అల్పుడిని
చూసి జాలిపడుతున్నా
జగమింతే అని దాటిపోతున్నా
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments