కొత్త అనుభవం

పరిచయం లేని అనుభవం
నా మనసుకి
స్పందించే తీరు తెలియక
తికమక పడుతున్నది.
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments