భయపడుతుంది మనసు

భయపడుతుంది మనసు
బయట పడేందుకు
మరోసారి ఛిద్రమై
అతికి బ్రతికే బలం లేక
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments