ఇంగితమేడ వదిలినారో వీరు - Telugu Poetry

జాతి గతి వినిపించ
కూసంత గోల సేయగా
ఎర్రోడి రంకెలంటిరి.
నాలుగు నీతి ముక్కలు
గట్టిగ పలుకగా
వితండ వాదమంటిరి.
వినెడి శక్తి పోయనదో
విని గ్రహించ బుద్ధి కరువైనదో
ఇంగితమేడ వదిలినారో వీరు
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments