ప్రయోగమొక ఆట నాకు - Telugu Poetry

ఒకడికి నేను జ్ఞానిని
మరొకడికి అజ్ఞానిని
నాకు నేను పసివాడిని
ప్రయోగమొక ఆట నాకు
ఫలితమేదైనా అద్భుతం నాకు
ఇక వాడి, వీడి అభిప్రాయమెందుకు
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments