గెలిచానో..? ఓడానో..?

వర్షమని సేదతీరుతున్నా
కురుస్తున్నది నిప్పుల వర్షం
సంగీతమని ఆస్వాదిస్తున్నా
వినిపిస్తున్నది రోదనలు
పువ్వులని చిందులేస్తున్నా
నేలమీదున్నది ముళ్ళు
గెలిచానో..? ఓడానో..?
ఆనందమో..? ఆవేదనో..?
మూర్ఖుడినో..? మహాత్ముడినో..?
బ్రతుకుతున్నానా..?
బ్రతికేవున్నానా..?

@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments