గతం గాయమై కలిగిస్తున్న బాధ

నిప్పుల కుంపటి
గుండెకు హత్తుకున్నట్టుంది

ముళ్ల కంచ
గొంతు గుహలో కదులుతున్నట్టుంది

విష పురుగులు
దేహమంతా గాటుతున్నట్టుంది


@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments