ఓడిపోయానని ఒప్పుకుంటున్నా...

ఓడిపోయానని ఒప్పుకుంటున్నా
నాలో
ప్రాణమింకా రగులుతూనే వుంది
సాధించగలనన్న నమ్మకం ఆరింది
నాలో
పోరాడగల బలమింకా వుంది
రేపటిపై ఆశ నీరసించింది
ఓడిపోయానని ఒప్పుకుంటున్నా

@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments