మనసుకెందుకింత ఉక్కబోత?
దట్టమైన జ్ఞాపకాల దుప్పటి కప్పుకున్నదా?
కనులకెందుకింత వెతుకులాట?
వెలుగు పంచే తార దూరమైనదా?
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments