తన కోపం పాలసంద్రపు ఉప్పెన - Telugu Poetry

తన నవ్వు
తుళ్ళిపడ్డ రత్నాల రాశి
తన నడక
పారుతున్న ముత్యపు ధార
తన సిగ్గు
పూల బారమెక్కువై వంగిన కొమ్మ
తన సొగసు
చినుకు తాకిన చిగురాకు తళుకు
తన మౌనం
అలికిడి లేని కడలి
తన మారం
సవ్వడి చేస్తున్న నింగి
తన కోపం
పాలసంద్రపు ఉప్పెన
తన అరుపు
అగ్ని పర్వతపు తుంపర
@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments