పోరాడదాం రా … కొద్ది రోజులు కదలకుండా!

పోరాడదాం రా
కొద్ది రోజులు కదలకుండా

పోరాడదాం రా
మన జాతిపై కరోన మచ్చ పడకుండా

పోరాడదాం రా
సూచనలను అనుసరిస్తూ

పోరాడదాం రా
సేవకులకి సహకరిస్తూ

పోరాడదాం రా
కరోన పీడ విరగడయ్యే వరకు

@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments