గత జన్మల పొరపాట్ల ప్రతిఫలము

సృష్టించినోడు
ఉప్పు నీటి సంద్రంలో ఈదులాడమని
పుట్టకతో నుదిటిపై మచ్చ పెట్టినాడో

ఏలేటోడు
చచ్చేదాకా బాధను అనుభవించమని
పగ పట్టి నాకు శాపమిచ్చినాడో

గత జన్మల పొరపాట్లకి ప్రతిఫలము ఇదో
తెలియకేసిన తప్పటడుగులు గమ్యమిదో

@సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments