కంటికంటిందో నెత్తుటి చుక్క


గుండె పగిలి ముక్కలవ్వగా
కంటికంటిందో నెత్తుటి చుక్క

గరగరలు రేపుతూ కన్నీటిని
బయటికి తోడుతుంది

చిప్పల రెప్పలాట
చిటపటల మంట రేపుతోంది

పోటుని పట్టలేక
ఎప్పటికీ మూసుంచమంటుంది

వెలుగుని చూడలేక
చీకటిలో ఎదురు చూస్తుంది

మాపటేలకు కునుకు పైబడితే
కూసంత కుదుటపడుతుంది.

సురేష్ సారిక


Post a comment

0 Comments