దోచుకునేందుకు అనుమతి పొందేదిక్కడే - Telugu Poetry by Suresh Sarika

బాగుంది, 

సరదాగా ఆట పట్టించుకుంటున్న 

బావ, మరుదుల సమావేశాల సభ

కొసరు లాగా తోటికోడళ్ల వేళాకోలాలు

image source: google

శీతాకాల వేల పొలి కేకలు 

వినసొంపుగ పలు మాధ్యమాల్లో ప్రదర్శనలు

కని, విని తరించి పోతున్న ప్రేక్షకమయులు


దెప్పి పొడుపులిక్కడే

అరుపుల పోటీలిక్కడే

వీరంగమాడేది ఇక్కడే

సేవ చేసి అలిసామని నిద్రలిక్కడే


దోచుకునేందుకు అనుమతి పొందేదిక్కడే

దోచుకున్నది దాచుకునేందుకు చట్టాలిక్కడే


ఉత్తుత్తి మాటల పలికే కోట

ఉత్తమోత్తములు నెలకొన్న కోట


సురేష్ సారిక

Post a comment

0 Comments